Page 4 - DHIS102_HISTORY_OF_MEDIEVAL_INDIA_FROM_1000-1707_A.D_PUNJABI
P. 4

Í≈·¥Ó
                              (syLLABUs)
                        ÓæË’≈ÒΔÈ Ì≈ Á≈ «¬«Â‘≈√

                        (History of Medieval india)        ¿πÁ∂Ù
          J  ÓæË’≈Ò∆È Ì≈ Á∂ ÷∂Â «Úæ⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ «Ú√Ê≈ͱÚ’ ‹≈‰’≈∆ Á∂‰≈ ¡Â∂ ÂæÂ’≈Ò∆È Ì≈ Á∆ √ß√«¥Â∆ «Ú√Ê≈ͱÚ’
            È≈Ò ¿πÈ∑ª ˘ ‹≈‰± ’≈¿π‰≈ ˛Õ
          J  «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ÓæË’≈Ò∆È √Ó∂∫ Á∂ ÁΩ≈È Ì≈ «Úæ⁄ √Ó≈«‹’ ¡Â∂ ≈‹È∆«Â’ Í«ÚÂÈ Á∂ Ï≈∂ Ú∆ ‹≈‰± ’Ú≈¿π‰≈Õ
          J  «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ Óπ’≈ÏÒ∂ «Íz«÷¡≈ Á∆ «Â¡≈∆ «Úæ⁄ ÓÁÁ «ÓÒ∂◊∆Õ        objectives

          J  To expand students knowledge in the field of medieval India and to make them aware of the cultural heritage of
            India during the medieval times.
          J  To make students aware of the social and political changes in India during medieval period.

          J  To help the students to prepare for competitive exams.         ÒÛΔ Èø.
         s. no.                     «ÚÙ≈ (topics)

          A.   «¬√Ò≈Ó Á≈ ¿πÁÀ : √ØÂ, «¬√Ò≈Ó Á≈ ¿πÁÀ, ¡Ï Á∆ «√ßË ”Â∂ «‹æÂ, ¡Ï «‹æ Á∂ √Ó∂∫ Ì≈ Á∆ √«ÊÂ∆, ¡Ï «‹æÂ, ÍzÙ≈√È
              (rise of islam: Sources, Rise of Islam, Arab Conquest of Sindh: Condition of India on the Eve of Arab
              Conquest, Arab Conquest; Administration)Õ
          B.   Óπ√«ÒÓ «‹æ Á∂ √Ó∂∫ Ì≈ ÁΔ √«ÊÂΔ : ÓπÒÂ≈È, ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀ √≈Ó≈‹, ’ÙÓ∆, ’ÈΩ‹, ⁄ßÁ∂Ò, ⁄Ω‘≈È ⁄≈¨«’¡≈
              (india on the Eve of Muslim Conquest: Multan, Hindushahi Kingdom, Kashmir, Kanauj, Chandelas,
              Chauhans, Chalukyas)Õ
          C.   ◊˜ÈÚΔ Á≈ ¿πÁÀ ¡Â∂ ÍÂÈ : ¡ÒÍÂ◊∆È, √πÏπ’Â◊∆È, Ó«‘Ó±Á ◊˜È∆, ¡ÈπÓ≈È ¡Â∂ ¡«Ì¡≈È, Óπ‘ßÓÁ ◊Ω∆, Ùπ±¡≈Â∆ ‹∆ÚÈ,
              ÔπæË, ¡ÈπÓ≈È, Óπ√ÒÓ≈Ȫ Á∆ √ÎÒÂ≈ ¡Â∂ ≈‹Í±Âª Á∆ ¡√ÎÒÂ≈ Á∂ ’≈ÈÕ
              (rise and fall of Ghaznavides: Alaptgin, Subuktgin, Mahmud Ghazni, Expeditions and Estimate,
              Muhammad Ghori, Early Carrer, Battles, Estimate, Causes of Muslim Success and Rajput Failure)Õ
          D.   ◊πÒ≈Ó ÚßÙ : ’πÂÏÁ∆È-¬∂Ï’, «¬ÒÂπ«ÓÙ, ÏÒÏÈ (the slave Dynasty: Qutub-din-Aibak, Iltutmish, Balban)Õ

          E.   «÷Ò‹Δ ÚßÙ : ‹Ò≈Ò±Á∆È, ¡Ò≈¿π»Á∆È (the Khilji Dynasty: Jalal-ud-din, Ala-ud-din)Õ

          F.   Âπ◊Ò’ ÚßÙ : «◊¡≈√±Á∆È ÚæÒØ∫ ÁzÛ∆’È, Óπ‘ßÓÁ Âπ◊Ò’ Á∂ ÈÚ≈⁄≈, «Îؘ Âπ◊Ò’ Á∂ ÍzÙ≈√«È’ √πË≈ ¡Â∂ «ÁæÒ∆ √ÒÂÈÂ
              Á≈ ÍÂÈ (the tughlaqs Dynasty: Consolidation by Ghias-ud-din, Innovations of Muhammad Tughlaq,
              Administrative Reforms of Firoz Tughlaq and the Decline of Delhi Sultanate)Õ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9