Page 8 - DHIS102_HISTORY_OF_MEDIEVAL_INDIA_FROM_1000-1707_A.D_PUNJABI
P. 8

Manu Sharma, Lovely Professional University                   «¬’≈¬∆ñA: «¬√Ò≈Ó Á≈ ¿πÁ∂Ù

                  «¬’≈¬∆-A: «¬√Ò≈Ó Á≈ ¿πÁ∂Ù                     È؇

                    (the rise of islam)


          ÚÙ≈ Ú√» (Contents)
          ¿πÁ∂Ù (Objectives)

          ‹≈‰’≈∆ (Introduction)
          A.A  ÍÀ◊ßÏ Óπ‘ßÓÁ √≈«‘Ï Á≈ ‹∆ÚÈ ¡Â∂ «√æ«÷¡≈Úª (Life and Teachings of Prophet
             Mohammad Sahib)

          A.B  HÚƒ √Á∆ Á∂ Ùπ» «Úæ⁄ Ì≈ Á∆ ≈‹È∆«Â’ ÁÙ≈ (Political Condition of India in the
             Beginning of the 8th Century)

          A.C  HÚƒ √Á∆ Á∂ ¡≈øÌ «Úæ⁄ Ì≈ Á∆ ÍÃÙ≈√«È’, √Ó≈«‹’, Ë≈«Ó’ ¡Â∂ ¡≈«Ê’ «ÚÚ√Ê≈
             (Administrative, Social, Religious and Economical Conditions of India in the
             Beginning of the 8th Century)
          A.D  «√øË ”Â∂ ¡Ϫ Á∆ «‹æ (Arab Conquest on Sindh)

          A.E  «√øË ”Â∂ ¡Ϫ Á≈ Ù≈√È ÍÃÏøË (Arab Administration on Sindh)
          A.F  ¡Ï «‹æ Á≈ «√øË ”Â∂ ÍÃÌ≈Ú (Impact of Arab Conquest on Sindh)
          A.G  √≈ ¡øÙ (Summary)
          A.H  ÙÏÁ’ØÙ (Keywords)

          A.I  ¡«Ì¡≈√ ÍzÙÈ (Review Questions)
          A.A@  √Ïß«Ë Íπ√Â’ª (Further Readings)        ¿πÁ∂Ù (objectives)

        «¬√ «¬’≈¬∆ Á∂ ¡«Ë¡ÀÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «Ú«Á¡≈Ê∆ ÔØ◊ ‘؉◊∂ :
          J  ÍÀ◊ßÏ Óπ‘ßÓÁ √≈«‘Ï Á∂ ‹∆ÚÈ ¡Â∂ «√æ«÷¡≈Úª Á∆ «Ú¡≈«÷¡≈ ’È √ÏßË∆Õ
          J  HÚ∆∫ √Á∆ Á∂ Ùπ± «Úæ⁄ Ì≈ Á∆ ≈‹È∆«Â’ ÁÙ≈ ˘ √Ófi‰ √ÏßË∆Õ


        ‹≈‰’≈Δ (introduction)

        «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á GÚ∆∫ √Á∆ Á∆ Í«‘Ò∆ ⁄ΩÊ≈¬∆ «Úæ⁄ ÍÀ◊ßÏ Óπ‘ßÓÁ √≈«‘Ï È∂ «¬√Ò≈Ó Á∆ È∆∫‘ æ÷∆ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á∆
        ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á H@ √≈Òª Á∂ ÊØÛ∑∂ «‹‘∂ √Ó∂∫ Á∂ ¡ßÁ ‘∆ «¬‘ ÈÚª ËÓ √ß√≈ Á∂ ’¬∆ Á∂Ùª «‹Ú∂∫ «¬≈È, √∆∆¡≈,
        Íæ¤Ó∆ Âπ«’√Â≈È, «√ßË, «Ó√ ¡Â∂ Áæ÷‰∆ √Í∂È «Úæ⁄ ÎÀÒ «◊¡≈Õ ‚≈’‡ Ú∆. ¬∂. √«ÓæÊ Á≈ ’«‘‰≈ ˛ «’ “Óπ‘ßÓÁ
        √≈«‘Ï Á≈ ËÓ «¬√Ò≈Ó «‹√ Â∂˜ ◊Â∆ È≈Ò ÎÀ«Ò¡≈ ¡Â∂ «‹√ È≈‡’∆ „ß◊ È≈Ò ¡≈’√∆Ó’Â≈ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á∂
        ¡ÈπÔ≈¬∆ «¬’ ÍÃÌ≈ÚÙ≈Ò∆ ÍzÌπ»√æÂ≈ Á∆ √«ÊÂ∆ ˘ Íz≈Í ‘ج∂, «¬‘ «¬’ ˛≈È∆ Á∆ ◊æÒ ˛, «¬√ ˘ «¬«Â‘≈√ Á≈
        «¬’ ⁄ÓÂ’≈ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ”

                   LOVELY PROFESSIONAL UNIVERSITY                         1
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13